C++ Programming

سورس کد، کتاب الکترونیکی، مقاله های کامپیوتر، آموزش، تدریس خصوصی و همپنین انجام پروژه های درسی

زبان : C -لوزی تو خالی

#include
#include
void main()
 {
clrscr();

int i,j,k,l,n,m,c;
k=1;
printf("enter your number : ");
scanf("%d",&n);
for(i=1;i<=n;i++){
for(j=1;j<=n-i;j++){
printf(" ");
}
printf("*");
for(c=n+2;c<=n+k;c++){
printf(" ");
}
printf("*");
printf("\n");
k=k+2;
}
m=1;
for(i=1;i<=n;i++){
for(c=n+2;c<=n+m;c++){
printf(" ");
}
printf("*");
for(j=1;j<=2*n-2*i;j++){
printf(" ");
}
printf("*");
printf("\n");
m=m+1;
}
getch();
}

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 18:49  توسط behzad lotfi  |